Банки и финансы
№ 15 (1421) 22 Апр. 2022 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU ANUL 2021

BILANȚUL

A C T I V

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

Active imobilizate

 

 

Imobilizări necorporale

63,333

45,303

Imobilizări corporale în curs de execuție

0

0

Mijloace fixe

49,965

77,418

Investiții financiare pe termen lung

192,836,700

114,300,000

Total active imobilizate

192,949,998

114,422,721

Active circulante

 

 

Materiale

295

460

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

11,452

11,452

Creanțe comerciale și avansuri acordate

7,249

3,200

Creanțe ale bugetului

189

0

Alte creanțe curente

0

0

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

22,150,974

22,522,280

Numerar

16,454,388

33,803,253

Investiții financiare curente

557,492,787

863,403,895

Alte active circulante

3,654

913

Total active circulante

596,120,988

919,745,453

Total active

789,070,986

1,034,168,174

P A S I V

 

 

Capital propriu

 

 

Fond de active imobilizate

113,299

122,722

Total capital propriu

113,299

122,722

Datorii pe termen lung

 

 

Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung

785,827,886

1,030,292,894

Alte datorii pe termen lung

99,017

206,028

Total datorii pe termen lung

785,926,903

1,030,498,922

Datorii curente

 

 

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

3,024,284

3,536,302

Datorii față de personal privind retribuirea muncii

0

0

Datorii comerciale și avansuri primite

6,500

10,228

Alte datorii curente

0

0

Total datorii curente

3,030,784

3,546,530

Total pasive

789,070,986

1,034,168,174

 

 

Situația de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2021

Indicatori

2020

2021

MDL

MDL

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială

2,434,071

2,626,610

 

2,434,071

2,626,610

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

2,434,071

2,626,610

 

2,434,071

2,626,610

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială

0

0

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE
la 31 decembrie 2021

Indicatori

31 decembrie 2020

Majorări

Diminuări

31 decembrie 2021

Mijloace cu destinație specială - mijloace financiare pentru garantarea depozitelor

732,721,517

108,673,749

45,424

841,349,842

Contribuții inițiale

7,404,777

0

0

7,404,777

Contribuțiile anilor precedenți

421,240,246

0

0

421,240,246

Contribuțiile trimestriale ale anului curent

0

67,244,212

0

67,244,212

Venituri din dobânzi aferente VMS - FG

302,685,362

41,429,537

45,424

344,069,475

Economiile anilor precedenți

1,386,435

0

0

1,386,435

Alte încasări

4,697

0

0

4,697

Mijloace cu destinație specială - mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor conform bugetului pentru anii următori

99,017

206,028

99,017

206,028

Surplusul vărsământului obligatoriu Anul 2019

99,017

0

99,017

0

Surplusul vărsământului obligatoriu Anul 2020

0

206,028

0

206,028

Mijloace cu destinație specială - mijloace financiare pentru rezoluția bancară

53,106,370

135,836,682

0

188,943,052

Contribuții anuale FRB

52,803,301

131,295,194

0

184,098,495

Venituri din dobânzi aferente VMS - FRB

303,069

4,541,488

0

4,844,557

Total mijloace cu destinație specială

785,926,904

244,716,459

144,441

1,030,498,922

Fonduri

113,299

58,020

48,597

122,722

Fondul de active imobilizate - mijloace fixe

113,299

58,020

48,597

122,722

Fonduri cu destinație specială curente

3,024,284

3,402,677

2,890,659

3,536,302

Vărsământul obligatoriu - cheltuieli curente 2020

206,028

0

206,028

0

Vărsământul obligatoriu - cheltuieli curente 2021

2,818,256

99,017

2,684,631

232,642

Vărsământul obligatoriu - cheltuieli curente 2022

0

3,303,660

0

3,303,660

Total fonduri

3,137,583

3,460,697

2,939,256

3,659,024

Total mijloace cu destinație specială

789,064,487

248,177,156

3,083,697

1,034,157,946

 

Raportul auditorului independent

cu privire la situațiile financiare sintetizate, pentru anul încheiat la 31.12.2021,
ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Opinia

Situațiile financiare sintetizate însoțitoare, care conțin bilanțul la 31 decembrie 2021, situația sintetizată de venituri și cheltuieli, situația sintetizată a modificărilor surselor de finanțare, situația sintetizată a fluxurilor de numerar, aferente exercițiului încheiat la data respectivă și notele explicative aferente, sunt derivate din situațiile financiare auditate ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare „Fondul”) pentru anul 2021.

În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate însoțitoare ale Fondului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate, în baza Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003, privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (cu modificările și completările ulterioare).

Situațiile financiare sintetizate

Situațiile financiare sintetizate nu cuprind toate prezentările cerute de Standardele Naționale de Contabilitate. Astfel, citirea situațiilor financiare și opinia auditorului cu privire la acestea nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate și a raportului auditorului cu privire la acestea. Situațiile financiare sintetizate și situațiile financiare auditate nu reflectă efectele evenimentelor survenite după data raportului nostru cu privire la situațiile financiare auditate.

Responsabilitățile Conducerii pentru Situațiile Financiare Sintetizate

Conducerea este responsabilă pentru pregătirea situațiilor financiare sintetizate în baza Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003, privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (cu modificările și completările ulterioare).

Responsabilitățile Auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la măsura în care situațiile financiare sintetizate sunt conforme, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate, pe baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul Internațional de Audit (ISA) 810 reviziut, Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate.

Автор: По материалам пресс-релиза