Банки и финансы
№ 22 (1332) 12 Июня 2020 ProCreditBank. Баланс за 2019 год

SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepţia cazurilor când este menţionat altfel)

 

2019

2018

Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda ratei dobânzii efective

210,318,017

220,478,211

Alte venituri din dobânzi

463,019

534,257

Cheltuieli cu dobânzi

(82,761,329)

(94,211,601)

Venituri nete din dobânzi

128,019,707

126,800,867

Venituri nete din ajustările pentru pierderile din risc de credit

18,317,009

18,184,887

Venituri nete din dobânzi diminuate cu valoarea reducerilor pentru pierderi din depreciere a valorii activelor financiare

146,336,716

144,985,754

Venituri din speze şi comisioane

49,021,213

41,717,028

Cheltuieli privind speze şi comisioanele

(13,367,335)

(12,125,717)

Venituri din speze şi comisioane, net

35,653,878

29,591,311

Venit net din tranzacţionare

40,183,830

32,082,832

Alte venituri operaţionale

376,668

93,697

Venituri operaţionale

222,551,092

206,753,594

Cheltuieli privind retribuirea muncii

(40,271,676)

(36,477,826)

Cheltuieli generale şi administrative

(82,092,327)

(85,634,643)

Chetuieli operaţionale

(122,364,003)

(122,112,469)

Profit din activitatea operaţionala până la impozitare

100,187,089

84,641,125

Cheltuieli privind impozitul pe venit

(12,604,298)

(10,593,501)

Profit net al perioadei de gestiune

87,582,791

74,047,624

Alte elemente ale rezultatului global

-

-

Rezultatul global total al perioadei de gestiune

87,582,791

74,047,624

 

Olga Bulat Preşedintele Comitetului de Conducere
Elena Gorneț  Contabil-Şef

 

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepţia cazurilor când este menţionat altfel)

Active

31 decembrie

2019

31 decembrie

2018

Mijloace băneşti în numerar și la BNM

179,240,450

188,185,925

Rezerve obligatorii la BNM

481,268,040

512,524,575

Credite şi avansuri acordate băncilor

214,461,966

142,754,526

Credite şi avansuri acordate clienţilor

2,407,032,911

2,079,338,464

Creanțe din leasing financiar

8,979,566

10,862,416

Investiții în instrumente de datorie

629,420,955

775,402,073

Investiţii în instrumente de capitaluri proprii

1,200,000

1,200,000

Creanţe privind impozitul curent

453,025

-

Creanțe privind impozitul amânat

1,487,208

1,493,487

Imobilizări necorporale

589,562

487,964

Imobilizări corporale

31,073,215

21,885,465

Alte active

12,311,602

9,590,120

Total active

3,967,518,500

3,743,725,015

Datorii

 

 

Mijloace băneşti datorate clienţilor

2,162,212,253

1,938,440,564

Împrumuturi atrase

994,940,208

1,102,730,756

Datorii privind impozitul curent

-

1,060,789

Datorii subordonate

126,330,935

129,588,717

Provizioane pentru alte riscuri și angajamente de creditare

5,104,535

3,716,404

Alte datorii

42,403,445

19,243,453

Total datorii

3,330,991,376

3,194,780,683

Capital propriu

 

 

Capital social

406,550,000

406,550,000

Capital de rezervă

6,208,522

-

Rezerve generale pentru riscuri bancare

40,025,680

18,223,885

Rezultat reportat

183,742,922

124,170,448

Total capital propriu

636,527,124

548,944,333

Total datorii şi capital

3,967,518,500

3,743,725,016

 

Olga Bulat Preşedintele Comitetului de Conducere
Elena Gorneț  Contabil-Şef

 


B.C. “ProCredit Bank” S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

BANCA COMERCIALĂ ”PROCREDIT BANK” S.A.

NOTA 1: BAZELE DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE SINTETIZATE PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMRIE 2019

(Toate sumele sunt indicate în MDL, dacă nu este menționat altfel)

Nota 1 - Bazele de întocmire a situațiilor financiare sintetizate

 

În aplicarea prevederilor Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014, cu modificările ulterioare, conducerea Băncii Comerciale ’ProCredit Bank” S.A. (”Banca”) a procedat la extragerea informațiilor din situațiile financiare ale Băncii pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Aceste situații financiare sintetizate, care cuprind situația poziției financiare la 31 decembrie 2019 și situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2019, au fost extrase agregat, fără modificări, din situațiile financiare ale Băncii pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2019, care au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Situațiile financiare sintetizate sunt consecvente cu acele situații financiare.

Situațiile financiare sintetizate includ și această notă explicativă (Nota 1), dar aceasta nu a fost extrasă din acele situații financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Situațiile financiare sintetizate nu cuprind toate prezentările cerute de Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Astfel, citirea situațiilor financiare sintetizate nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate ale Băncii.

Setul complet de situații financiare ale Băncii din care au fost extrase situațiile financiare sintetizate este disponibil pe pagina-web a Băncii, www.procreditbank.md, și la cerere la adresa str. Ștefan cel Mare 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

 

Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare sintetizate

Către Acționarul unic al Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A.

 

Opinie

  1. Situațiile financiare sintetizate anexate cuprind situația poziției financiare la 31 decembrie 2019 și situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie 2019, derivate din situațiile financiare auditate ale Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. ("Banca") întocmiteîn conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("SIRF") pentru perioada de gestiune încheiată la data de 31 decembrie 2019 și Nota 1 Bazele de întocmire a situațiilor financiare sintetizate ("Nota 1")
  2. în opinia noastră, situațiile financiare sintetizate sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate, în conformitate cu baza descrisă în Nota 1 la situațiile financiare sintetizate.

Situațiile financiare sintetizate

  1. Șituațiile financiare sintetizate nu cuprind toate prezentările cerute de SIRF. Astfel, citirea situațiilor financiare sintetizate și a raportului nostru cu privire la acestea nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate ale Băncii și a raportului nostru cu privire la acestea. Situațiile financiare sintetizate și situațiile financiare auditate nu reflectă efectele evenimentelor care au avut loc ulterior datei raportului nostru asupra situațiilor financiare auditate.

Situațiile financiare auditate și raportul nostru cu privire la acestea

  1. Am exprimat o opinie de audit nemodificată cu privire la situațiile financiare auditate în raportul nostru din data de 27 mai 2020. Acel raport include de asemenea un paragraf de Alte aspecte - Aria de aplicabilitate a auditului care menționează că situațiile financiare ale Băncii la data de 31 decembrie 2018 și pentru perioada de gestiune încheiată la această dată au fost auditate de către un alt auditor, care a exprimat o opinie nemodificată asupra acelor situații financiare în data de 16 mai 2019.

Responsabilitatea conducerii asupra situațiilor financiare sintetizate

  1. Conducerea Băncii este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare sintetizate în conformitate cu baza descrisă în Nota 1

Responsabilitatea auditorului

  1. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie dacă situațiile financiare sintetizate sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative cu situațiile financiare auditate, pe baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul International de Audit (ISA) 810 "Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate".

 

5 iunie 2020

Pentru și în numele ÎCS KPMG Moldova S.R.L.:

Nicoleta Rusu

Автор: По материалам пресс-релиза