Новости компаний
№ 15 (1325) 24 Апр. 2020 BILANȚUL FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
ÎN SISTEMUL BANCAR

 

BILANȚUL

ACTIV

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

Active imobilizate

 

 

Imobilizări corporale în curs de execuție

0

0

Mijloace fixe

23,766

34,915

Investiții financiare pe termen lung

138,086,800

36,125,000

Total active imobilizate

138,110,566

36,159,915

 

 

 

Active circulante

 

 

Materiale

180

175

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

15,163

11,618

Creanțe comerciale și avansuri acordate

36,582

990

Creanțe ale bugetului

0

4,080

Alte creanțe curente

0

10,262

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

23,081,975

19,607,313

Numerar

39,758,590

102,175,705

Investiții financiare curente

431,468,024

362,778,401

Alte active circulante

3,644

5,485

Total active circulante

494,364,160

484,594,029

Total active

632,474,725

520,753,944

 

 

 

P A S I V

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

Capital propriu

 

 

Fond de active imobilizate

23,766

34,915

Total capital propriu

23,766

34,915

 

 

 

Datorii pe termen lung

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung

629,590,823

518,102,268

Total datorii pe termen lung

629,590,823

518,102,268

 

 

 

Datorii curente

 

 

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

2,855,029

2,411,956

Datorii față de personal privind retribuirea muncii

0

171,030

Datorii comerciale și avansuri primite

5,099

5,254

Alte datorii curente

8

28,521

Total datorii curente

2,890,136

2,616,761

Total pasive

632,474,725

520,753,944

 

SITUAŢIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

la 31 decembrie 2019

Indicatori

2019

2018

MDL

MDL

 

 

 

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

2,011,661

1,745,531

 

2,011,661

1,745,531

 

 

 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială

2,011,661

1,745,531

 

2,011,661

1,745,531

 

 

 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială

0

0

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR SURSELOR DE FINANŢARE

la 31 decembrie 2019

Indicatori

31 decembrie
2018

Majorări

Diminuări

31 decembrie
2019

Mijloace cu destinaţie specială

 

 

 

 

Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială

520,514,224

113,952,288

2,020,660

632,445,852

Total mijloace cu destinaţie specială

520,514,224

113,952,288

2,020,660

632,445,852

 

 

 

 

 

Fonduri

 

 

 

 

Fondul de active imobilizate

34,915

8,999

20,148

23,766

Total fonduri

34,915

8,999

20,148

23,766

 

 

 

 

 

Total surse de finanţare

520,549,139

113,961,287

2,040,808

632,469,618

 

Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare sintetizate ale
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Opinia
Situațiile financiare sintetizate însoțitoare, care conțin bilanțul la 31 decembrie 2019, situația sintetizată de venituri și cheltuieli, situația sintetizată a modificărilor surselor de finanțare, situația sintetizată a fluxurilor de numerar, aferente exercițiului încheiat la data respectivă și notele explicative aferente, sunt derivate din situațiile financiare auditate ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (in continuare „Fondul”) pentru anul 2019.
În opinia noastră, situațiile financiare sintetizate însoțitoare ale Fondului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 sunt consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare auditate, în baza Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Situațiile financiare sintetizate
Situațiile financiare sintetizate nu cuprind toate prezentările cerute de Standardele Naționale de Contabilitate. Astfel, citirea situațiilor financiare si opinia auditorului cu privire la acestea nu reprezintă un substitut pentru citirea situațiilor financiare auditate și a raportului auditorului cu privire la acestea. Situațiile financiare sintetizate și situațiile financiare auditate nu reflectă efectele evenimentelor survenite după data raportului nostru cu privire la situațiile financiare auditate.


Responsabilitățile Conducerii pentru Situațiile Financiare Simplificate
Conducerea este responsabilă pentru pregătirea situațiilor financiare simplificate în baza Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Responsabilitățile Auditorului
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la măsura în care situațiile financiare sintetizate sunt conforme, sub toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare auditate, pe baza procedurilor noastre, care au fost efectuate în conformitate cu Standardul Internațional de Audit (ISA) 810 reviziut, Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate.

 

14 februarie 2020
Directorial General
al “Moldauditing” S.R.L.
Auditor

 

Pavel Bodarev
Certificatul de calificare AC 000006 din 08.02.08

 

 

 

Автор: По материалам пресс-релиза