Правила торговли
№ 31 (1293) 16 Авг. 2019 Replică

La data de 09 august 2019, în numărul 30 (1292) a fost publicat articolul  intitulat «Зачем налоговики уничтожают АО Orhei-Vin в процессе реструктуризации?».

 

Cu titlu de replică, în temeiul Legii cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010, Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) comunică următoarele.

Conform art. 132 din Codul fiscal, sarcina de bază a SFS constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

Drept temei pentru inițierea controlului fiscal de către SFS la entitatea S.A. «Orhei-Vin», au fost riscurile pentru administrarea fiscală la compartimentul TVA și accize (neprezentarea declarației privind accizele), prezentarea declarației privind TVA cu date eronate.

De către SFS a fost efectuat controlul fiscal prin metoda verificării totale la S.A. «Orhei-Vin», în cadrul căruia, în conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) din Codul fiscal, a fost inițiată procedura de inventariere a materialelor, produselor finite și mijloacelor fixe, aflate în stoc la S.A. «Orhei-Vin».

Potrivit rezultatelor inventarierii, s-a constatat lipsa stocului de alcool etilic rectificat 96%, precum și lipsuri de alte materiale și mijloace fixe care de fapt erau reflectate în evidența contabilă a contribuabilului.

Conform rezultatelor inventarierii, S.A. «Orhei-Vin» urma să prezinte Declarația privind accizele pentru luna octombrie 2018 cu calcularea sumei accizei destinată virării în buget aferent lipsei alcoolului etilic rectificat de 96%, în volum de 8130,6 decalitri, fiind propusă prezentarea benevolă a Declarației privind accizele pentru luna octombrie 2018 cu reflectarea sumei accizei destinată virării în buget aferent lipsei de alcool etilic și ajustarea spre micșorare a sumei TVA aferentă procurărilor, în Declarația privind TVA pentru luna octombrie 2018.

Este de menționat că entitatea a avut termen de circa șase luni să declare benevol acciza și să efectueze ajustarea TVA, pentru a evita sancționarea pentru nedeclararea acestora, dar nu a efectuat-o. Astfel, luîndu-se în considerare că nu au fost onorate obligațiile de declarare, SFS a efectuat controlul fiscal repetat în anul 2019 și a întocmit entității «Orhei-Vin» S.A. actul de control prin care a stabilit diminuarea TVA aferentă bugetului și eschivarea de la calculul și plata accizei.

Aferent pretinsei ilegalități ce ține de validarea/nevalidarea creanțelor entității «Orhei-Vin» S.A. față de Bugetul Public Național, în cadrul procesului de insolvabilitate, prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 18.06.2014, s-a intentat procedura de insolvabilitate față de debitorul S.A. «Orhei-Vin». SFS a fost validat în cadrul procedurii de insolvabilitate cu creanță chirografară de rangul III și creanță chirografară de rangul VI în sumă totală de 1328146,76 lei.

Referitor la obligația fiscală în sumă de 3788323,24 lei, care nu a fost validată drept creanță a entității, menționăm că această sumă s-a format în urma prezentării dărilor de seamă fiscale de către entitatea S.A. «Orhei-Vin» după data intentării procedurii de insolvabilitate (18.06.2014). Astfel, sumele date fiind datorii curente, prin prisma art. 2 din Legea Insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, care prevede noțiunea de obligaţia de plată curentă, ce reprezintă impozite, taxe şi alte obligaţii de plată, credite şi dobînzi aferente, majorări de întîrziere (penalităţi), calculate din momentul intentării procesului de insolvabilitate.

În același timp, în partea ce ține de controalele fiscale efectuate de SFS, din luna februarie 2018 pînă în prezent, comunicăm că acestea sunt inițiate în diferite temeiuri:

Ordinul comun al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidentă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenții economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari, nr. 172/245/216 din 28.12.2010,

-- verificarea corectitudinii înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturilor fiscale eliberate în care totalul valorii impozabile cu TVA depășește suma de 100 mii lei,

-- verificarea circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice tari și pentru a depista și preveni încălcarea legislației fiscale, verificarea corectitudinii calculării și achitării TVA la buget, alte impozite, taxe și plăți obligatorii.

-- Ca rezultat al identificării riscurilor de neconformare, menționate supra, la începutul anului 2018, SFS a instituit post fiscal la S.A. «Orhei-Vin».

-- Astfel, reieșind din cele menționate, solicităm respectuos publicarea replicii vis-a-vis de materialul publicat în numărul 30 (1292) din 09 august 2019 intitulat «Зачем налоговики уничтожают АО Orhei-Vin в процессе реструктуризации?».

 

Director Serviciul Fiscal de Stat
Serghei  PUȘCUȚA

Автор: По материалам пресс-релиза